เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม

top 10 informative speech topics

เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม

แม้เป้าหมายของบริษัท ชิโยดะ อินทิเกร (ประเทศไทย) จำกัด คือ การก้าวขึ้นสู่ความเป็นหนึ่งในผู้นำด้านอุตสาหกรรมการผลิตวัสดุแปรรูปของประเทศไทย ด้วยการเน้นมาตรฐานแห่งเทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัยเป็นหลัก หากแต่สิ่งหนึ่งซึ่งเราไม่เคยละเลยและพัฒนาควบคู่ไปด้วยกัน คือ การจัดการด้านการรักษาสิ่งแวดล้อม ซึ่งเราห่วงใยและให้ความสำคัญอย่างยิ่งตลอดมา ด้วยตระหนักดีว่าพวกเราทั้งหมดคือส่วนหนึ่งของสังคมที่มีส่วนต้องช่วยกันรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม

โดยเราได้นำเอาระบบการบริหารการจัดการที่มีประสิทธิภาพสูงสุดมาใช้ในองค์กร รวมทั้งมีการสร้างจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อมแก่พนักงาน และวางนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ เช่น การป้องกันมลพิษ การจัดการของเสีย รวมทั้งการควบคุมการใช้พลังงานให้เกิดประโยชน์สูงสุด อีกทั้งยังปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อกฎหมายและข้อกำหนด้านสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด ไม่รับเข้า ไม่ใช้วัตถุดิบ ตลอดจนไม่ผลิตงานซึ่งมีส่วนผสมของสารต้องห้ามที่กฎหมายหรือลูกค้ากำหนด โดยได้มีการติดตามผลความคืบหน้าเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้อย่างต่อเนื่อง ทั้งหมดนี้นอกจากเป็นการรักษาสิ่งแวดล้อมให้กับโลกแล้ว ยังช่วยสร้างมาตรฐานคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่พนักงานทุกคนของเราอีกด้วย.

paper at affordable prices